OUR TEAM AT ODISHA

SANTOSH KUMAR PRADHAN

(CENTER HEAD , ORISSA)

ABHINAS_PARHI

(CENTER HEAD , ORISSA)

ABDUL HAMID KHAN

(CENTER HEAD , ORISSA)

BABULA SAHU

(CENTER HEAD , ORISSA)

SUSANTA KUMAR AMANTA

(CENTER HEAD , ORISSA)

TAPASWINI SAHOO

(CENTER HEAD , ORISSA)

ABDUL WAZID KHAN

(CENTER HEAD , ORISSA)

BISMAYA RANJAN NAIK

(CENTER HEAD , ORISSA)

LAXMI KANTA PANI

(CENTER HEAD , ORISSA)

RUDRA MADHAB PANI

(CENTER HEAD , ORISSA)

ARCHANA SAHU

(CENTER HEAD , ORISSA)

DILLIP KUMAR BISWAL

(CENTER HEAD , ORISSA)

MD. FAIZUDDIN KHAN

(CENTER HEAD , ORISSA)

RASHMI RANJAN PANDA

(CENTER HEAD , ORISSA)

SANTOSH BISWAL

(CENTER HEAD , ORISSA)

We are supporting..